Algemene Voorwaarden Opa Pietje Horeca BV

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle vormen van overeenkomsten (schriftelijk, digitaal als mondeling) waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de service/dienst van Grand Café Opa Pietje.

2. Onder “opdrachtgever” en/of “gebruiker” wordt verstaan: een wederpartij die een natuurlijke rechtspersoon is en al dan niet handelt namens een bedrijf dan wel uit hoofde van zijn/haar beroep.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opa Pietje Horeca BV waarbij voor de uitvoering ervan derden dienen te worden betrokken.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opa Pietje Horeca BV en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Opa Pietje Horeca BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze onjuist of niet volledig zijn, volgt een aanpassing in de hoofdcalculatie of volgt er een nacalculatie.

Artikel 3 Orderbevestiging

1. De order is bevestigd zodra er vanuit de wederpartij een schriftelijk/digitaal(mail)/per fax akkoord is gegeven. Hierbij accepteert de wederpartij de opdrachtgever te zijn en aansprakelijk/verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de overeenkomst.

2. Opa Pietje Horeca BV zal/kan eerst overgaan in de voorbereiding/uitvoering van de overeenkomst indien er aan Opa Pietje Horeca BV een akkoord/bevestiging voor de opdracht wordt gegeven door de opdrachtgever.

3. Bij het bevestigen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden van Opa Pietje Horeca BV

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

1. Opa Pietje Horeca BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de afspraken uitvoeren.

2. De opdrachtgever gaat akkoord met de huisregels van Opa Pietje Horeca BV en de opdrachtgever zal deze in alles respecteren.

Artikel 6 Annulering

1. De opdracht dient schriftelijk geannuleerd te worden door de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever kan de opdracht uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum kosteloos annuleren.

3. Bij annulering binnen 14 dagen wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Wordt de opdracht binnen 24 uur voor aanvang geannuleerd, dan is de opdrachtgever het volle bedrag aan Opa Pietje Horeca BV verschuldigd.

4. Indien de opdracht binnen twee weken wordt geannuleerd, zal de hoofdcalculatie en mogelijke extra kosten van de factuur worden verhaald op de opdrachtgever.

5. Indien de opdrachtgever in gebreke is met zijn afspraak, kan Opa Pietje Horeca BV de opdracht per direct annuleren.

6. Café de Toeter heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten of het schenden van de huisregels.

7. Bij slecht weer zorgt Opa Pietje Horeca BV voor een alternatief programma.

Artikel 7 Wijzigingen van de overeenkomst

1. Indien blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende en/of verkeerde informatie heeft gegeven, waardoor Opa Pietje Horeca BV wordt genoodzaakt dit te corrigeren, zal Opa Pietje Horeca BV de mogelijke kosten verrekenen in de nacalculatie.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal dit verrekend worden in de nacalculatie.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opa Pietje Horeca BV de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Betaling

1. De opdrachtgever machtigt Opa Pietje Horeca BV door het tekenen op de opdrachtbevestiging om het bedrag binnen 14 dagen na het plaatsvinden van de dienst / werkzaamheden te factureren. In het geval opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven zal de factuur binnen 1 (één) week na de geleverde dienst geïncasseerd worden van het door de opdrachtgever verstrekte (post)bankrekeningnummer. Incasso is alleen mogelijk indien de opdrachtgever beschikt over een Nederlands (post)bankrekeningnummer en voldoende saldo. Contante betaling van een van onze feest arrangement diensten is alleen mogelijk in overleg.

2. Diensten die Opa Pietje Horeca BV factureert dienen binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur betaald te zijn op het RABOBANK rekeningnummer 61.50.78.370 ten name van Opa Pietje Horeca BV.

3. Opa Pietje Horeca BV behoudt het recht de overeenkomst te beëindigen wanneer er niet voldaan wordt aan de eisen gesteld in art. 8.1 en/of 8.2.

4. De offerte van een eventuele nacalculatie dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Opa Pietje Horeca BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Bij beschadiging, breuk en/of vermissing van inventaris, barattributen, glaswerk, of welke andere eigendom van Opa Pietje Horeca BV wordt de reparatie en/of aanschaf in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

7. Bij annulering zonder geldige reden van afgesproken diensten rekent Opa Pietje Horeca BV een vergoeding van 50 % van het afgesproken bedrag.
Dit wordt toegepast bij annulering van 21 dagen voor de afgesproken dienst.
Ook passen wij bij een gasten aantal vermindering van meer als 10 % extra personeelskosten en de extra onkosten van de ingekochte etenswaren.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

1. Opa Pietje Horeca BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt

  • – na het sluiten van de overeenkomst Opa Pietje Horeca BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt
  • – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te bieden voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

2. Voorts is Opa Pietje Horeca BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opa Pietje Horeca BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opa Pietje Horeca BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Opa Pietje Horeca BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van (de medewerkers van) Opa Pietje Horeca BV.

2. De klant is gehouden het materiaal dat door Opa Pietje Horeca BV beschikbaar gesteld te behandelen zoals een goed huisvader betaamt. Dit betekent dat indien er na afloop van de activiteit/dienst schade is aan het door Opa Pietje Horeca BV beschikbaar gestelde materiaal, dit onder de aansprakelijkheid van de klant valt en dat de herstelkosten en andere mogelijke kosten daaraan gerelateerd in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opa Pietje Horeca BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opa Pietje Horeca BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Opa Pietje Horeca BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opa Pietje Horeca BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Opa Pietje Horeca BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.